Fekau’aki

 

Ko e Tuku Ifi Leva ‘oku ne hanga ‘o fakamata’aa’aa’i e fakatu’utamaki ‘o e ngaue’aki e tapaka mo e manava’aki hono ‘ahu kona, poupoua ‘a kinautolu ‘oku fie tuku ifi pea ngaue ki ha tu’utu’uni ngaue malohiange ki hono fakatau atu, tufaki mo ngaue’aki ‘o e koloa tapaka ‘i Tonga.

 

Ko e Tuku Ifi Leva ko e fo’i laka mahu’inga ia ‘i he Halafononga ‘a Tonga ki hono ta’ota’ofi mo mapule’i ‘a e mahaki ‘oku ‘ikai pipihi 2015-2020.

 

‘I he 2016, ‘oku tokanga taha ‘a e kemipeini ki he fakamamahi ‘oku fakatupu ‘ehe ‘ahu kona ‘o e tapaka ki he pepee mo e longa’i fanau.  

 

 

 

Taumu’a

 

‘Oku fakataumu’a ‘a e Tuku Ifi Leva ke holoki e tokolahi ‘o e ngaahi mate mo e faingata’a’ia ne malava ke ta’ota’ofi tupu mei he ngaue’aki ‘o e tapaka mo e ‘ahu kona ‘o e tapaka ‘i Tonga.

 

 

 

Ngaue

 

'Oku fakatahataha’i ‘e he Tuku Ifi Leva ‘a e ngaahi founga na’e ‘osi ola lelei kimu’a ‘i hono holoki e lahi ifi tapaka.

 

'

Ngaahi Tu’uaki 

‘I he vaha’a taimi uike ‘e 6 ‘o e kemipeini ‘e fakahaha mai ‘i he TV, letio, ngaahi sitika mo e ngaahi polokalama fakasosiale ‘a e ngaahi tu’uaki fakatokanga fekau’aki mo e fakamamahi ‘a e manava’aki ‘ahu kona tapaka ki he longa’i fanau.  

 

 

Tokoni Tuku Ifi 

‘Oku ‘i ai ‘a e fika ke ta ta’etotongi ki ai ko e 0800333 , ‘e fai atu hano tokonia mo poupou ‘a kimoutolu ‘oku fie tuku ifi ke ta’ofi faka’aufuli.

 

 

Ngaue fakamalohia e Lao 

Ko e kau ‘ofisa fakamalohia e lao tapaka mo e kau polisi te nau tokanga ki hono fakamalohi’i e lao ‘i he ngaahi feitu’u tapu ifi, ta’ofi ‘o e fakatau atu mo e tu’uaki ‘o e tapaka.

 

 

Tokoni ki he ngaahi Tu’utu’uni Ngaue 

‘E tokoni e kemipeini koeni ki hono faka’ai’ai ha felafoaki ‘i he mahu’inga ‘o e ngaahi tu’utu’uni ngaue ke fakafepaki’i ’aki e ma’u tapaka ‘i Tonga, kau ai e hiki totongi tukuhau ‘o e tapaka, ta’ofi faka’aufuli e ifi ‘i he ngaahi feitu’u fakapule’anga, fakangatangata e fakamaketi ‘o e tapaka ‘e he ngaahi kautaha pea kamata hono fa’o ‘ikai fakakalakalasi e sikaleti.

 

‘Oku fakataumu’a ‘a e Tuku Ifi Leva ke holoki e tokolahi ‘o e ngaahi mate mo e faingata’a’ia ne malava ke ta’ota’ofi tupu mei he ngaue’aki ‘o e tapaka mo e ‘ahu kona ‘o e tapaka ‘i Tonga.

  • YouTube - Grey Circle

​An initiative of the Tongan Ministry of Health with the support of the Tonga Health Promotion Foundation, the Australian Government and the World Health Organization.